Skip links

Terapia WWR

Terapia WWR (wczesne wspomaganie rozwoju)

Terapia WWR to wcześnie dokonana diagnoza deficytów i podjęta terapia, która jest szansą dla dzieci na skuteczne pokonywanie trudności rozwojowych – tak, aby mogły lepiej funkcjonować w różnych sytuacjach życiowych. Dla rodziców wczesna interwencja stanowi szansę na zrozumienie potrzeb dzieci, wzmocnienie swoich rodzicielskich kompetencji i  zaakceptowanie trudnej sytuacji, jaką jest wychowywanie dziecka z zaburzeniami rozwoju. Wczesna interwencja służy wychowywaniu w taki sposób, aby rodzice potrafili budować pozytywną, realną perspektywę rozwoju dziecka i aby rodzina mogła realizować różne cele życiowe. Zakres oddziaływania w terapii WWR może być różny w zależności od d zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować m.in. usprawnianie ruchowe, rozwój mowy i innych sposobów komunikowania się, usprawnianie zmysłu wzroku i słuchu, stymulację wielozmysłową, trening umiejętności samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie.